Community
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
About
EVBN là Mạng lưới kinh doanh EU-Việt Nam. Đây là một dự án được đồng tài trợ bưởi Liên Minh Châu Âu và được thành lập vào cuối năm 2013. Mục địch cốt lõi của EVBN là hỗ trợ các công ty Châu Âu, Đặc biệt là các công ty Châu Âu vừa và nhỏ để phát triển kinh doanh tại Việt Nam. 15th floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: +84 (0)8 3823 9515, Fax: +84 (0)8 3823 9514 Email: evbn.contact@gmail.com
Location
Country
Vietnam
State/County
viet nam
City
ha noi
Public Statistics
Name evbn vn
Personal web page https://evbn.org/
Date Registered ‎05-05-2020 08:49 PM
Date Last Visited ‎05-06-2020 12:14 AM
Total Messages Posted 0
Personal Information
Company evbn
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎05-06-2020 12:14 AM